O nas

Kim jesteśmy? Czym się zajmujemy? Jakie są nasze cele?

Ty i Ja możemy pomagać innym. Ale do tego działania, potrzebna jest WASZA mądrość.

Widząc potrzebę i konieczność szeroko rozumianego wsparcia osobom odtrącanym w swoich społecznościach, głównie religijnych, powołano Komitet Założycielski Stowarzyszenia o nazwie Wyzwoleni.

Na co dzień borykamy się z konsekwencjami opuszczenia grupy religijnej i zdajemy sobie sprawę z tego, jakich błędów można uniknąć, a jakie zachowania należy bezwzględnie piętnować.

Stowarzyszenie z siedzibą w Poznaniu zostało powołane głównie w celu przeciwdziałania dyskryminacji osób odchodzących/wykluczanych z różnorakich ruchów religijnych, kościołów oraz sekt na terenie całej Polski. Chcielibyśmy podnieść świadomość społeczeństwa na temat działania ruchów religijnych, kościołów oraz sekt i ich wpływu na izolację osób i rodzin je opuszczających.

Stowarzyszenie ma na celu nieść pomoc w zakresie:

- edukacji na temat ruchów religijnych, kościołów, sekt i ich działań oraz konsekwencji społecznych i prawnych opuszczenia takiej społeczności;

- informowania władz i opinii publicznej o przypadkach łamania prawa, zasad współżycia społecznego, rodzinnego oraz obywatelskiego;

- doradztwa prawnego, psychologicznego oraz szeroko pojętego wsparcia osobom marginalizowanym i dotkniętym ostracyzmem ze strony grup religijnych;

- organizowania grup samopomocy dla osób odchodzących/wykluczanych z kościołów lub sekt.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności religijnej ani nie popiera żadnego ruchu religijnego.

Stowarzyszenie jest apolityczną, świecką organizacją społeczną, prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

Wszystkich zainteresowanych współpracą lub pomocą zapraszamy do bezpośredniego kontaktu e-mail: stowarzyszenie.wyzwoleni@gmail.com


Komitet Założycielski

Nasza wizytówka

Zakresy obowiązków i zadań:

1. Stanisław Chłościński – prezes, kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz;
2. Jacek Zahorski – wiceprezes, prowadzi gospodarkę rzeczowo-finansową Stowarzyszenia;
3. Marek Boczkowski – członek Zarządu, jest członkiem Kolegium Redakcyjnego, odpowiada i redaguje stronę internetową www.wyzwoleni.org;
4. Aleksandra Małodobra – członek Zarządu, odpowiada za obsługę administracyjno-biurową Stowarzyszenia, jest koordynatorem działu pomocowo-terapeutycznego.

 

Nasza siedziba: Poznań, ul. Głogowska 31/33Czym się zajmujemy?

Jesteśmy ludźmi rozsianymi po całym świecie, o różnym statusie i zainteresowaniach, ale łączy nas jedno - nasza przeszłość. Widzimy jak wiele jest jeszcze do zrobienia, jak wielu potrzebuje wsparcia i jak niewiele zmieniło się w sposobie traktowania osób wykluczonych bądź odchodzących z sekt. Działalność naszego Stowarzyszenia będzie prowadzona wielotorowo. Obok działalności stricte pomocowej, chcemy edukować i pokazywać ciemne strony aktywności ruchów religijnych i sekt. Poniżej przedstawiamy, jakie działania zamierzamy podejmować w poszczególnych działach.

 

Dział informacyjno-historyczny

Osoby prowadzące ten dział to pasjonaci historii. Będą przybliżać historię poszczególnych ruchów religijnych i sekt. Stawiają sobie za cel dotarcie do możliwych do odszukania dokumentów źródłowych i przedstawienia rzetelnej ich analizy. Z pewnością w swych dociekaniach dotrą również do osób związanymi w przeszłości z wybranymi ruchami religijnymi, a zwłaszcza do tych, którzy pełnili w nich kluczowe role. Liczymy, że powstanie zwarte opracowanie, którego upublicznienie rzuci nowe światło na rozwój niektórych ruchów religijnych i jego wpływ na życie jednostek.

Jak sami mówią, ciekawie zapowiada się współpraca z pracownikami naukowymi UAM i IPN, którzy zapowiedzieli włączenie się do prac badawczych.

 Dział organizacyjno-prawny

Zasadniczo ten dział będzie obejmował swoim działaniem trzy obszary.

Pierwszy obszar związany z celami ogólnymi Stowarzyszenia, gdzie występować będziemy do odpowiednich instytucji o opinie prawne w sprawach ruchów religijnych i sekt, w których łamane są prawa obywatelskie ich członków, oraz osób przez nie poszkodowanych.

Kierować będziemy również zapytania do instytucji i władz w sprawach dotyczących działań podejmowanych na rzecz ochrony osób poszkodowanych przez ruchy religijne i sekty.

Drugi obszar dotyczy poradnictwa prawnego dla osób poszkodowanych przez ruchy religijne i sekty, w tym pomoc w redagowaniu pism urzędowych i wsparcie w podejmowaniu kroków prawnych służących ochronie interesów danej osoby i jej/jego rodziny.

Pragniemy nawiązać współpracę ze środowiskami prawniczymi prowadzącymi działalność pro publico bono.

 

Trzeci obszar, w którym wspólnie z działem redakcyjnym będziemy prowadzić szeroko pojętą działalność edukacyjną tzn. prowadzenie i organizację szkoleń, seminariów, debat, konferencji i wykładów w zakresie określonym celami statutowymi Stowarzyszenia, w tym popularyzowanie wiedzy o formach udziału w demokracji wśród członków różnych związków wyznaniowych oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wolnego od podziałów i uprzedzeń.

Mamy nadzieję zainteresować tą drogą problemami osób wykluczonych i pokrzywdzonych przez ruchy religijne takie instytucje jak np. szkoły i uczelnie wyższe oraz odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego.

Dział redakcyjny

Członkowie tego działu będą prowadzić stronę internetową Stowarzyszenia, oraz odpowiadać za opracowywanie i redagowanie publikacji Stowarzyszenia. Chcielibyśmy ze szczególną troską pochylić się nad wydaniem i udostępnieniem szerszemu gremium wspomnień osób pokrzywdzonych przez ruchy religijne i sekty. Również w zakresie naszych zainteresowań leży tłumaczenie i wydanie książek autorstwa Raymonda Franza.

 Dział pomocowo-terapeutyczny

W zakres tego działu będą wchodzić działania nakierowane na udzielanie szeroko rozumianej pomocy i wsparcia psychologicznego i materialnego osobom poszkodowanym przez ruchy religijne i sekty, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania terapeutyczne i opiekę nad rodzinami rozbitymi na skutek działań ruchów religijnych.

Naszym pragnieniem jest zorganizowanie miejsc (domu lub ośrodka), w których osoby poszkodowane mogłyby wrócić do równowagi psychofizycznej. Idea jego prowadzenia opierałaby się na działaniach samopomocowych osób poszkodowanych, w sposób niezinstytucjonalizowany.

Członkowie Stowarzyszenia, o ile zajdzie taka potrzeba, mogą nieść pomoc w zakresie organizowania pochówku osób wykluczonych z ruchów religijnych i sekt, lub członkom ich rodzin.

Planujemy nawiązać współpracę z ekspertami lekarzami, psychologami specjalizującymi się w terapii zespołu stresu pourazowego.

 

Copyright © 2013. Stowarzyszenie Wyzwoleni